Team   Over ons   Donaties    Contact    -  EN
 Team   Over ons   Donaties    Contact    -  EN

Verslagen

“Education is the most powerful weapon  which you can use to change the World Nelson Mandela”

 

Verslag  werkbezoek aan Kaapstad

in co creatie met Stichting The Learning Journey

Van 15 tot 25 januari 2020 heeft een werkbezoek plaatsgevonden aan  Kaapstad, Zuid Afrika.

Pauline Kamphorst ( adjunct directeur AVB) , Jonas Stuurman ( Docent en Onderzoeker Lectoraat

Ondermijning) , Toine Dam ( één van de Founders van  Stichting The Learning Journey) en Ad Schenkels ( Sr. Projectmanager van de AVB en het AOC) hebben in die periode met een aantal partijen in Kaapstad gesproken,  die met het oog op mogelijke toekomstige samenwerking en co creatie, belangwekkende lokale partners zouden kunnen zijn. 

Daarnaast hebben zij IVK Breda stagiaires bezocht en hun stage-presentaties bij hun stagebedrijven bijgewoond. 

In dit verslag zullen de bevindingen en inzichten die zijn opgedaan tijdens dit werkbezoek worden beschreven. In het bijzonder zal stilgestaan worden bij concrete mogelijkheden die er in de samenwerking met (enkele) partijen in Kaapstad verder ontwikkeld zouden kunnen worden.

Alvorens de lezers dezes mee te nemen in de inhoud van dit verslag past een woord van dank:  dank aan Toine, zonder wie dit werkbezoek niet die inhoud en dat elan zou hebben gekregen dat het nu heeft gekregen. Een werkbezoek dat mede dankzij hem de kwalificatie “A Learning Journey” verdient.

 

Waarom dit werkbezoek ?

De aanleiding voor dit werkbezoek in deze samenstelling was op zijn minst tweeledig.

Enerzijds ontstond er door een reeds bestaande samenwerking met Toine, vanuit het Lectoraat Ondermijning, een ‘spontaan’ proces rondom de mogelijkheid IVK stagiaires een stageplaats in Kaapstad mogelijk te maken. 

Dit contact annex het op gang brengen van stagemogelijkheden, op en uitgebouwd tussen Toine en Jonas, werd verder opgepakt door Ad.

Ad en Toine hebben vervolgens een verkenning gemaakt van de werkzaamheden van stichting  the Learning Journey ( : https://www.learning-journey.nl/) , al jaren actief in Kaapstad e.o.  en inmiddels convenant-partner van de AMBM. Deze verkenning gebeurde in het perspectief van met name de ambities van de AVB en Avans Hogeschool 2020-2025. 

Hieruit bleek dat er alle reden was om de samenwerking nader vorm te gaan geven.

Deze verkenning werd overigens mede gevoed door de ervaringen van Ad  met het ontwikkelen van de Avans Multidisciplinaire Incubator, waarmee in 2019 de Avans Innovatieprijs is gewonnen om reden van: het realiseren van buitenschools leren,  het faciliteren van vraaggericht onderwijs, het op locatie organiseren van multidisciplinair leren samenwerken en de 1:1  inbedding van de staande onderwijslogistiek van en voor alle betrokken opleidingen.

Een en ander resulteerde in een voorstel, aangeboden aan directie AVB en OC IVK Breda alsmede aan de directie van het Avans Ondernemerscentrum, om een verkennend werkbezoek te mogen maken naar Kaapstad. 

Kern van dit voorstel betrof het gaan onderzoeken:

 • in hoeverre er duurzame samenwerkingsmogelijkheden met partners in Kaapstad gerealiseerd zouden kunnen worden, die bereid zijn om in co- creatie te gaan werken aan relevante en actuele   
 • Vervolgens of en hoe het werken aan deze vraagstukken aan (met name) studenten van Avans ontwikkel -mogelijkheden zouden kunnen gaan bieden op het gebied van:  

o Internationalisering o Multidisciplinair (leren) samenwerken o  het bijdragen aan Sustainable Development Goals

 • Daarbij was ook in het voorstel meegenomen om te onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden zouden zijn om vormen van kennisdeling rondom te realiseren projecten op te zetten, waardoor in het bijzonder  digitale c.q. online leer- en onderzoeksactiviteiten zouden kunnen plaatsvinden.

Bovengenoemde  gedachtenvorming is,  alvorens tot het aangeboden voorstel te komen, binnen Avans besproken en verkend. 

Pauline en Ad hebben gesproken met adjunct-directeuren, stage coördinatoren en -begeleiders, MT leden en collega’s  van het Avans Ondernemerscentrum, leden van OC e.a. 

Ook is informatie opgehaald bij de 3e jaars IVK stagiaires die In Kaapstad werkten en verbleven. 

Al deze verkenningen zijn verwerkt in een definitieve versie van het voorstel om op werkbezoek naar Kaapstad te gaan. Genoemd voorstel kon vervolgens rekenen op instemming van directies AVB en AOC alsmede van de OC IVK Breda.

Nadrukkelijk is ten behoeve van dit werkbezoek gekozen voor de samenstelling van het gezelschap dat deze “Learning Journey Cape Town” is gestart: 

Toine,  co creator van de stagetrajecten IVK  en gezegend met een rijk professioneel netwerk in

Kaapstad als degene die entree bij beoogde partijen mogelijk kon maken; 

Pauline als lid van de directie AVB om mede de strategische belangen voor de AVB en Avans te onderzoeken; 

Jonas, als docent / onderzoeker lid van het gezelschap om inhoudelijke thema’s mede te verkennen en de implicaties voor onderwijsvormen mede te beschouwen; 

Ad, als Sr. Projectmanager AVB/AOC om de mogelijkheden van duurzame partnerships te verkennen alsmede de ontwikkelingskansen ten behoeve van de ambities Avans 2020-2025 te onderzoeken.

 

Wie hebben we gesproken?

Om bovengenoemde zaken te kunnen onderzoeken heeft het gezelschap vele persoonlijke gesprekken gevoerd c.q. bezoeken gebracht om aard en context van de besproken vraagstukken te kunnen doorgronden.

Zo zijn, in samenhang met de stage-presentaties van de IVK studenten, gesprekken gevoerd met directies, stafleden en medewerkers van het Y2K College en the School of Hope, beiden onderwijsinstellingen in Kaapstad die zich vrnl. bezighouden met de opvang van  jonge ‘drop outs’ die het risico lopen ( opnieuw) in de criminaliteit te belanden. 

Ook is gesproken met the City of Cape Town i.c. het Management van het  Mayoral Urban

Regeneration Programme 

(MURP: https://www.westerncape.gov.za/assets/day_2_session_2_gangs_alistair_graham.pdf) en een aantal van de belangwekkende stakeholders van dit meerjaren strategische ontwikkelplan van The City dat zich richt op de revitalisering van de zogeheten “Townships” in Kaapstad.

In het verlengde van deze ontmoeting  en analoog aan de problematiek van veiligheid, leefbaarheid en sociaal/economische uitdagingen in Kaapstad, hebben gesprekken plaatsgevonden met resp.  het Cape Town Task Team “Lawlessness in City Open Spaces” en  het Program Management van City Improval District (CID) eveneens onderdeel van  the City of Capetown (:http://cityimprovement.co.za/wordpress/?page_id=38) .

In het kader van verkenning van mogelijkheden tot on- en offline kennisdeling is met hoogleraren van the University of Capetown / Department of Criminology & Law gesproken.

Tot  slot zijn ook gesprekken gevoerd met lokale professionals op het gebied van stagiaire en stagesupport in verband met mogelijke extra ondersteuning ten tijde van (afstudeer)stagetrajecten in Kaapstad.

Om de impact en context van besproken thema’s met partijen in Kaapstad beter te kunnen plaatsen zijn werkbezoeken gebracht aan de Townships:  Parow, Bonteheuwel, Kayamandi en Khayelitsha alsmede aan de musea The Slave Lodge en District Six.

 

Welke lessen zijn geleerd ?

Het werkbezoek aan Kaapstad heeft een rijk assortiment aan inzichten opgeleverd aan mogelijkheden om in co -creatie met the Learning Journey en (een beperkt aantal) strategische lokale partners in Kaapstad tot duurzame vormen van samenwerking te komen. 

Naar aanleiding van eerste ervaringen met stagetrajecten IVK in Kaapstad zijn echter ook  ‘lessen geleerd’ die van belang zijn om mee te nemen naar en uit te werken in mogelijk te zetten vervolgstappen. 

 • Werving en selectie: (afstudeer) stage lopen in Kaapstad vraagt een zekere mate van zelfstandigheid, alertheid, flexibiliteit, veerkracht en weerbaarheid; tevens de bereidheid om je te (leren) verhouden tot een complexe samenleving met een bijzondere historie en een diversiteit aan culturen. Deze aspecten dienen met nadruk mee te spelen en mee te wegen in het werving- en selectieproces voorafgaand aan  (stage)werkzaamheden van studenten in Kaapstad. Dit vraagt om een intensieve(re) voorbereidings- en selectie-programma aangaande belangstellende studenten. De doorontwikkeling van het bestaande programma is daarom opportuun

 • Support ter plaatse. Vanwege het intense en intensieve karakter van stages in het Kaapstad lijkt het de moeite waard om verder te onderzoeken of de aanwezigheid (en bereikbaarheid) van lokale support, in de vorm van een contact- en vertrouwenspersoon nuttig en nodig is. Deze support ter plaatse zou kunnen zorgdragen voor een “warme landing” in Kaapstad van arriverende studenten en fungeren als informatie- en vraagbaak bij opdoemde vraagstukken tijdens het verblijf van studenten in Kaapstad . De mogelijkheden van een dergelijke functie ter plaatse is in het werkbezoek onderzocht en verdient een nadere verkenning rondom wenselijkheid en de eventuele mogelijkheden en kosten. 
 • Begeleiding van (afstudeer)stagiaires en hun opdrachten “op afstand” is altijd al een uitdaging. Ook in het geval van stagiaires in Kaapstad. Dit vraagt ‘aan de voorkant’ om duidelijke en vastgestelde afspraken die over begeleiding en de (rand)voorwaarden van een

(afstudeer)stage gemaakt moeten worden. De eerste ervaringen met de stages IVK in Kaapstad leert dat dit nadrukkelijker kan en moet. Met name tijd en kwaliteit  die de praktijkbegeleiding ter plaatse investeert in de ondersteuning van studenten is, gezien de dynamiek van werkprocessen in Kaapstad,  formalisering voorafgaand aan en monitoring van begeleidingsafspraken tijdens het stage-proces waard. 

Het bekrachtigen van een strategisch partnership met de betreffende partij kan hierbij een substantiële bijdrage leveren evenals de betrokkenheid van een genoemd lokale support voor studenten; deze aspecten verdienen nadere doordenking en vragen in feite  om grotendeels een zelfde wederkerige omgang met organisaties in Kaapstad als in Nederland gebeurt op het gebied van verantwoordelijkheden en verplichtingen rondom het samenwerken bij opleidingstrajecten als projecten, stage en afstuderen.

 

 • Zonder contact geen “contract”. Voor het opbouwen en bestendigen van een duurzaam netwerk en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden in Kaapstad is het van belang persoonlijk contact te hebben én te houden. Een jaarlijks werkbezoek in dit verband is nuttig en nodig. De bereidheid en mogelijkheid  hiertoe zal binnen Avans nader onderzocht moeten worden.

 • Co Creatie. Om genoemde ‘lessons learned’ en de nog te schetsen ontwikkelmogelijkheden voor de AVB/ het AOC/ Avans Hogeschool daadwerkelijk tot stand te brengen,  is het aangaan van een solide partnership  met een ter zake én ter plaatse zeer deskundige partner (voorzien van een uiterst relevant ‘high level’ netwerk in Kaapstad en sterk affiniteit met (hoger beroeps) onderwijs) een belangwekkend te nemen stap. 

Dit impliceert dat het opstellen van een convenant tot co creatie met Stichting The Learning Journey een sterk aan te bevelen vervolgstap is. 

The Learning Journey is in haar visie, missie en uitgangspunten gebaseerd op het Ethische

Framework van het Earth Charter ( https://earthcharter.org/) en de Sustainable

Development Goals en sluit daarmee aan bij de Duurzaamheidsprincipes van Avans

Hogeschool. Een geformaliseerde samenwerking met stichting The Learning Journey en haar (strategische) partners in Zuid Afrika biedt Avans en haar academies daarmee extra mogelijkheden om inter- of multidisciplinaire stageplaatsen aan te bieden zowel in huidige als in nieuwe projecten in Kaapstad die door de Stichting worden ondersteund.

 

Wat kan verder worden onderzocht en uitgewerkt ?

Naar aanleiding van de verschillende gesprekken die met eerder genoemde partijen zijn gevoerd in Kaapstad is een aantal concrete aanknopingspunten gevonden om mogelijk tot nadere samenwerking c.q. co creatie  te komen. 

 

Samenwerking die middels de inzet van ‘denkkracht’ vanuit Avans  kan gaan bijdragen aan de beantwoording van complexe vraagstukken van lokale gemeenschappen in Kaapstad op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, zelf -organisatie, sociaal/economische ontwikkeling, ondernemerschap en onderwijs (:  local community support) 

Samenwerking die voor Avans als organisatie en ten behoeve van academies, studenten en medewerkers kan gaan bijdragen aan het realiseren van de ambities van het Meerjarenbeleidsplan  2020-2025 op het gebied van: Internationalisering, Innovatie, Multidisciplinair Samenwerken, bijdragen aan Sustainable Development Goals ( i.c.: 3,4,8, 9 en 16) , Co Creatie en inzet van Digitale mogelijkheden in het Onderwijs.

 

Als voorname,  beoogd duurzame strategische partners ten behoeve van co creatie kunnen op basis van bevindingen uit het werkbezoek met name worden genoemd:  

 1. The City of Capetownc. de departementen van resp. het Mayoral Urban Regeneration Programme (MURP) en het City Improval District (CID) -plan.
 2. The University of Capetown (UCT) c. the Department of Public Law / Centre of Criminology

 

Ad a)  Bij deze genoemde departementen van the City of Cape Town is  in beginsel de bereidheid en het commitment vastgesteld om nadere samenwerking te verkennen rondom:

 

 • MURP:

Lawlessness in Open Spaces; hierbij is verkend hoe eventueel  een multidisciplinair samen te stellen team van Avans studenten bij kan dragen de aanpak van de heersende problematiek in de zogenaamde ‘open spaces’ in Kaapstad, middels het verrichten van stakeholder- en contextanalyses alsmede door het ontwikkelen van ontwikkel- en verbeterscenario’s betreffende een met name genoemde locatie in Kaapstad: Travalgar Parc. 

 

Hierbij is met name de mogelijke constructie besproken van op(een)volging van 3e jaars stages en 4e jaars afstudeerstages. 

 

Middels het werken aan deze concrete en complexe problematiek kan actief worden bijgedragen aan competentie -ontwikkeling op het gebied van Internationalisering en het realiseren van  de Sustainable Development Goals 3, 4, 8, 9 en 16

 

 • CID:

met dit departement van the City of Capetown is de mogelijkheid verkend om te komen tot het aanhaken van een  (multidisciplinaire) innovatie-studio   die -  met name via online verbinding - innovatieve / creatieve ideeën en oplossingen kan aanreiken aangaande vraagstukken die zich in de ontwikkeling van zelforganisatie van lokale gemeenschappen aandienen.

Ad b)

 • UCT:

met het Departement of Public Law/Criminology van the University of Cape Town is het eerste idee gedeeld over het inrichten van zowel  o een “Learning Communityvoor studenten van Avans en Zuid Afrikaanse studenten op locatie van de Universiteit rondom het sparren over wederzijdse onderzoeken 

o als een online “Learning Community” voor professionals, waarbij docent-experts van de UCT en docent-experts van Avans ( bijvoorbeeld  leden van Kenniskringen van

het Expertisecentrum Veiligheid) een gezamenlijke werk-agenda opstellen om prangende vraagstukken gezamenlijk te verkennen en kennis hierover – op afstand - te delen.

 

Genoemde verkenningen kunnen, met instemming van directies AVB , AOC e.v. worden uitgewerkt tot eerste pilots die in co creatie met partners uit Kaapstad vorm en inhoud kunnen krijgen.

 

Addendum:

Naast de benoemde concrete mogelijkheden voor duurzame strategische verbindingen is tijdens het werkbezoek ook vastgesteld dat er betekenisvolle bijdragen geleverd kunnen worden aan de in het werkgebied van Kaapstad opererende onderwijsinstellingen: Y2K College en the School of Hope.

 

Naast waardevolle bijdragen die aan deze en met hen in de regio Kaapstad verbonden scholen geleverd kunnen worden op programmatisch niveau ( : met name programma’s gericht op weerbaarheid, zelfredzaamheid en ondernemerschap onder leerlingen) is er ook nood aan deskundigheidsbevordering onder leerkrachten om hun complexe werk voor de vele risico-jongeren te ondersteunen. 

Hierbij valt te denken aan didactische ondersteuning en het uitwisselen van expertise rondom thema’s als: 

Traumaverwerking

Collegiale intervisie

Omgaan met leer- , gedrags- en ontwikkelachterstanden

 

Ook deze kwesties verdienen een nadere uitwerking binnen de mogelijkheden die Avans , haar Academies en opleidingen te bieden hebben.

In dit verband is met directies van genoemde scholen in Kaapstad reeds gesproken over het mogelijk oprichten van een “Professional Learning Community” waarbinnen online kennis, inzichten en expertise over bepaalde onderwerpen kan worden uitgewisseld.