Werkbezoek nov. 2018

Na maandenlange voorbereiding bracht het bestuur van Stichting The Learning Journey van 3 tot en met 10 november 2018 een werkbezoek aan de projecten in de Westkaap die zij al meerdere jaren ondersteunt. Daarnaast werden de banden aangehaald met verschillende relaties en vonden er verkennende gesprekken plaats met potentiële nieuwe projecten.

 
In de maanden, voorafgaand aan ons werkbezoek, hebben we met verschillende relaties en nieuw te bezoeken organisaties uitvoerig telefonisch of via de mail contact gehad waarbij we afspraken hebben kunnen maken voor de nadere persoonlijke kennismaking en bezoeken. Dat maakte dat we in een week veel hebben kunnen doen. Deze samenvatting is een greep uit de bezoeken die we hebben afgelegd en afspraken die we hebben gemaakt. 
 
-/- 
 
Zo hadden we aan het begin van de week een gesprek met Toto Konco van Mfsane, het Xhosa woord voor compassie. Mfsane is een non-profit organisatie, gevestigd in Crossroads nabij Kaapstad, die al 43 jaar bestaat en zich richt op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de gemeenschap en het terugdringen van armoede. Dat doen zij door de samenwerking te zoeken met andere organisaties die bereid en in staat zijn trainingen te geven, zowel vakinhoudelijk als over life skills. We hebben afspraken gemaakt over een nadere verkenning over samenwerking waarbij de Stichting zich richt op het aanbieden/faciliteren van trainingen (https://www.mfesane.org.za).  
 
-/- 
 
We hebben een gesprek gehad dat volgde op een eerder contact met het project Zenele Womens Development (ZWD), een project dat zich richt op het trainen en rehabiliteren van vrouwen die vanuit armoede en verantwoordelijkheidszin voor hun kinderen (winkel)diefstal pleegden om in hun bestaan te kunnen voorzien. ZWD laat zien dat discussiegroepen en trainingen (zoals computer skills en administration skills) ervoor kunnen zorgen dat vrouwen economisch onafhankelijk(er) kunnen zijn en voor banen in aanmerking komen. Het bestuur heeft besloten dit project in 2019 te gaan ondersteunen (https://www.facebook.com/zwd123/).
 
-/- 
 
Uiteraard hebben we ook Prochorus in het township Kayamandi nabij Stellenbosch bezocht. Een project dat we al vele jaren kennen en ondersteunen. Op het moment van ons bezoek liepen er drie studenten van Avans stage en doen zij onderzoek naar manieren waarop Not for Profit Organisaties, zoals Prochorus, werkgelegenheid kunnen faciliteren en inkomsten genererende activiteiten kunnen ontplooien wat ze minder afhankelijk van donaties maakt. 
Naast een gesprek met de managing director en het bespreken van de voortgang met de studenten hebben we in de middag een eerder geplande training aan zo’n 20 vrouwen gegeven die allemaal een Early Childhood Development (ECD) runnen. Individueel zijn zij wel verantwoordelijk voor de opvang van 40 tot wel 100 kinderen! Een enorme opgave waar ze elke werkdag voor staan. De training stond dan ook in het teken van waardering voor alle uitdagingen die ze dagelijks trotseren. 
 
 
-/-
 
Ook een bezoek aan het Y2K College mocht natuurlijk niet ontbreken. Ook hier lopen twee studenten van Avans stage, gericht op de haalbaarheid van het ontwikkelen van een internaat en het onderzoeken en beschrijven van een verdienmodel voor de bakkerij die een aantal jaren geleden door de Stichting aan de school is geschonken. 
 
-/- 
 
Om te zorgen dat we als bestuur een goed en actueel beeld van de lokale ontwikkelingen houden hebben we ook enkele gesprekken met managers en bestuurders van de City of Cape Town gehad. We zijn bijgepraat over economische ontwikkelingen, investeringen en meerjarenplannen om niet alleen black communities maar ook de zgn. coloured townships meer vitaal te maken. Door vooral ‘van binnenuit’ de community met rolmodellen samen te werken, de focus met name op onderwijs te leggen en extra ontsluitingswegen aan te leggen verwacht men de zelfredzaamheid in achtergestelde gebieden te bevorderen en de criminaliteit terug te dringen. 
 
 
Daarnaast hoorden we ook een ander geluid van bestuurderszijde; aan sommige bevolkingsgroepen zijn in het verleden door lokale politici uit de oppositie beloftes gedaan die niet worden nagekomen. Dat maakt mensen  furieus waardoor zij het heft in eigen hand (dreigen te) nemen. Zo is er onlangs nog een buurthuis in brand gestoken en worden sommige gemeenteraadsleden achtervolgd of bedreigd.  
 
-/- 
 
Tegen het einde van de week hadden we nog een gesprek met de Deputy Director General van de Western Cape Government, de provinciale overheid van de Westkaap. Omdat deze relatie al meer dan 10 jaar teruggaat in de tijd was het goed om weer eens bij te praten. Het gesprek richtte zich daarna over de Social Investments die we als Stichting zouden kunnen bijdragen in de regio Kaapstad. Ook hierover zijn concrete afspraken gemaakt, zoals het in gezamenlijkheid geven van trainingen en workshops gericht op ondernemerschap, werkgelegenheid e.d. Men zou de Stichting graag als voorbeeld voor publiek private samenwerking willen uitnodigen voor deelname aan enkele symposia in 2019.  
 
-/- 
 
Ten slotte hebben we nog een bezoek gebracht en gesprek gevoerd op de School of Hope, die wordt ondersteund door de Thembalitsha Foundation. Zie ook: https://www.hope.org.za
The School of Hope is gehuisvest in een gebouw waar wel 250 leerlingen onderwijs kunnen krijgen. De school richt zich echter op zo’n 150 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die een crimineel verleden hebben. Dat vraagt dus extra zorg en aandacht. De resultaten van de school zijn ruim bovengemiddeld. Door de beperkte omvang is men in staat meer maatwerk te leveren. Er wordt veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid, ondernemerschap en life skills. Ook met deze school gaan we de samenwerking nader verkennen en hebben we afspraken gemaakt voor 2019. 
 
 
Namens het bestuur, 
Toine Dam